เกี่ยวกับ ELECT Live

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ 'มาจาก กกต.' โดยจะทยอยส่งเข้ามาจากทุกหน่วยเลือกตั้ง กว่า 90,000 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ เมื่อนับคะแนนแต่ละหน่วยเสร็จสิ้น (โดยคะแนนจะเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่เวลา 18.00 น. และคาดว่าจะสิ้นสุดในเวลา 21.30 น. โดยประมาณ)

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดเป็นการนับคะแนน 'อย่างไม่เป็นทางการ' ซึ่ง กกต.จะต้องตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนประกาศรับรองผลภายหลังทีละเขต จนครบ 350 เขต ซึ่งเป็นไปได้ว่าบางเขตอาจต้องเลือกตั้งใหม่ ทำให้จำนวน ส.ส. ของแต่ละพรรคสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การหยุดนับคะแนน

เนื่องจากเป็นข้อมูลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ กกต. จะยุติการส่งข้อมูลให้เมื่อถึง 95% ของทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องภายหลัง เพราะเป็นไปได้ที่บางเขตเลือกตั้งจะชนะกันด้วยคะแนนฉิวเฉียด ที่ผลอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ

อาสาสมัครที่ร่วมพัฒนา

ออกแบบ 🎨

ธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา, น้ำใส ศุภวงศ์, ศุภวิชญ์ พิพัฒน์, สปัญญา ศรีสุข

ติดต่อประสานงาน และด้านอื่นๆ ☎️

Boonjira Angsumalee, Boonmee Lab, Minimore, The Matter, iLaw